Garantiens indhold

1. Garantiens indhold

Triple A Import GmbH yder slutkunden en garanti på materiale- og forarbejdningsfejl i henhold til følgende bestemmelser. Slutkunden er den forbruger, som køber produktet. Denne garantiperiode er 15 år og starter, når den lovmæssige garantifrist er udløbet i det land, hvor køberen har sin bopæl. Eventuelle lovmæssige rettigheder berøres ikke af denne garanti. Garantien indeholder elementer, som påvirker produktets funktion. Den dækker dog ikke den ydre forandring som følge af normalt slid eller uheldsbetingede skader, misbrug eller uagtsomhed. Herudover gælder garantien ikke ved tilsidesættelse af betjenings- eller monteringshenvisninger. Endvidere er det batteri, som medfølger ved leveringen, udtrykkeligt undtaget fra garantien. Herudover er kondomer, glidemiddel, massageolier, pleje- og rengøringsmidler (som desinficeringsmiddel, pudder etc.), afrodisiaka, kampagneprodukter og Satisfyer One Night Stand undtaget. Vær opmærksom på, at garantien bortfalder, hvis du forsøger at åbne eller adskille enheden eller tilbehøret. Herudover ophører garantiens gyldighed ved ukorrekt installation eller idrifttagning, skader eller force majeure eller naturkatastrofer, specielt, men ikke udelukkende ved oversvømmelser, brande eller frostskader.

2. Garantiens omfang og brug

Hvis der opstår reklamationer i garantiperioden, og du dokumenterer dem og orienterer os om dem skriftligt under de efterfølgende betingelser, ydes garantien på den måde, at Triple A Import GmbH erstatter produktet. Kravet om garantiydelser eksisterer kun for skader på selve kontraktsgenstanden. Krav om tabt fortjeneste og skadeserstatning er udelukket herfra. For at gøre krav på garantien skal du dokumentere, at garantien stadig er gyldig på det tidspunkt, hvor kravet gøres gældende. Opbevar derfor den originale kvittering sammen med garantibetingelserne i hele garantiperioden. Triple A Import GmbH forbeholder sig ret til at afvise en garantireparation eller garantibekræftelse, hvis denne dokumentation ikke kan forevises. I garantitilfælde bedes du venligst sende produktet sammen med den originale kvittering til Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Germany. Du er forpligtet til at betale portoen. Forsendelsesomkostninger refunderes ikke. Kontrollér, at produktet er emballeret transportsikkert i tilfælde af, at det skal indsendes. Triple A Import GmbH yder ikke nogen garanti, hvis produktet ikke transporteres eller emballeres korrekt, eller hvis det går tabt ved returnering.

3. Der foreligger ikke nogen garantisag

Såfremt det viser sig, at en fejl ved det indsendte produkt ikke dækkes af garantien, skal forbrugeren dække omkostningerne, inklusive eventuelle arbejdsomkostninger, som er opstået under undersøgelsen af produktet.

4. Har du spørgsmål?

Hvis du har problemer med dit Satisfyer-produkt eller spørgsmål til betjeningen eller et garantikrav, bedes du kontakte os på info@satisfyer.com.

5. Værneting og gældende lov

Denne garanti reguleres udelukkende efter tysk ret med undtagelse af FN-købeloven (CISG) af 11. april 1980. Opfyldelsessted for forpligtelserne, der er fastlagt i denne garanti, er Bielefeld, Tyskland. Så vidt det er lovligt er Bielefeld, Tyskland, værneting.

Sidst set