Obsah záruky

1. Obsah záruky

Triple A Import GmbH ručí pri chybách materiálu a spracovania voči konečnému používateľovi podľa nižšie uvedených ustanovení záruky. Koncový používateľ je každý spotrebiteľ, ktorý nadobudne výrobok. Táto záručná doba predstavuje 15 rokov a začína plynúť s uplynutím zákonnej záručnej lehoty príslušného štátu, v ktorom kupujúci býva. Prípadné zákonné práva zostávajú touto zárukou nedotknuté. Záruka sa vzťahuje na komponenty, ktorú ovplyvňujú funkciu výrobku. Nevzťahuje sa na vonkajšiu zmenu spôsobenú normálnym opotrebovaním alebo poškodením podmieneným nehodou, zneužitím alebo nedbanlivosťou. Ďalej záruka neplatí pri nedodržaní pokynov na obsluhu alebo montáž. Okrem toho je zo záruky výslovne vylúčený akumulátor prípadne obsiahnutý v dodávke. Okrem toho sú zo záruky vylúčené kondómy, lubrikačné prostriedky, masážne olej, ošetrovacie a čistiace prostriedky (ako dezinfekčné prostriedky, púdre, atď.), afrodiziaká, akciové výrobky a Satisfyer One Night Stand. Všimnite si, prosím, že pri pokusoch otvoriť alebo rozobrať prístroj alebo príslušenstvo, zaniká záruka. Ďalej platnosť záruky skončí pri neodbornej inštalácii alebo uvedení do prevádzky, škodách spôsobených vyššou mocou alebo prírodnými živlami, obzvlášť, ale nie výhradne, pri záplavách, požiaroch alebo škodách spôsobených mrazom.

2. Rozsah a uplatnenie záruky

Ak by počas záručnej doby vznikli reklamácie a tieto nám budú za dodržania nižšie uvedených podmienok písomne oznámené a preukázané, dôjde k plneniu zo záruky takým spôsobom, že spoločnosť Triple A Import GmbH výrobok nahradí. Nárok na poskytnutie záručných plnení jestvuje len pre škody na samotnom predmete zmluvy. Vylúčené sú požiadavky na náhradu ušlého zisku alebo náhradu škody. Pre uplatnenie záruky musí byť doložené, že záruka v okamihu žiadosti je ešte stále platná. Preto si, prosím, originálny doklad o zakúpení odložte spolu so záručnými podmienkami na obdobie trvania záručnej lehoty. Spoločnosť Triple A Import GmbH si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať záručnú opravu alebo potvrdiť záruku, keď takýto dôkaz nie je možné poskytnúť. Pri záručných prípadoch zašlite, prosím, výrobok spolu s originálnym dokladom o kúpe na adresu Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Germany. Musíte zaplatiť poštovné. Poštovné náklady sa nevracajú. Zabezpečte, prosím, aby bol výrobok v prípade zaslania bezpečne zabalený na prepravu. Za neprimeranú prepravu, neprimerané balenie alebo stratu výrobku pri spätnom zaslaní spoločnosť Triple A Import GmbH nepreberá žiadnu záruku.

3. Výrobok nevykazuje žiadny záručný prípad

Pokiaľ sa na zaslanom výrobku preukáže chyba, ktorú nepokrýva táto záruka, musí spotrebiteľ znášať náklady, vrátane prípadných nákladov na prácu, ktoré vzniknú pri preskúmaní výrobku.

4. Spätné otázky z vašej strany

Ak by ste mali problémy s vaším výrobkom Satisfyer alebo otázky týkajúce sa obsluhy alebo nároku zo záruky, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom e-mailovej adresy info@satisfyer.com.

5. Miesto súdu a aplikovateľné právo

Na túto záruku sa uplatňuje nemecké právo za vylúčenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) z 11. apríla 1980. Miestom plnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto záruky je Bielefeld, Nemecko. Miestom súdu je v povolenom rozsahu Bielefeld, Nemecko.

Naposledy prezerané