Περιεχόμενα της εγγύησης

1. Περιεχόμενα της εγγύησης

Η Triple A Import GmbH παρέχει στον τελικό πελάτη, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις, μια εγγύηση για σφάλματα υλικού και επεξεργασίας. Τελικός πελάτης είναι κάθε χρήστης ο οποίος αγοράζει το προϊόν. Ο χρόνος εγγύησης ανέρχεται σε 15 χρόνια και ξεκινάει μετά την πάροδο της νόμιμης περιόδου εγγύησης του εκάστοτε κράτους, στο οποίο έχει ο αγοραστής την κατοικία του.

Οιαδήποτε νομικά δικαιώματα δεν επηρεάζονται από την ύπαρξη αυτής της εγγύησης. Η εγγύηση περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία αυτού του προϊόντος. Δεν περιλαμβάνει εξωτερικές αλλαγές από φυσιολογική φθορά ή ζημιές λόγω ατυχήματος, εσφαλμένη χρήση ή αμέλεια. Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων χειρισμού ή συναρμολόγησης. Επιπλέον ο συσσωρευτής που ενδεχομένως περιλαμβάνεται στο σύνολο παράδοσης αποκλείεται ρητά από την εγγύηση. Εκτός αυτού αποκλείονται από την εγγύηση τα προφυλακτικά, τα λιπαντικά, τα έλαια μασάζ, τα προϊόντα φροντίδας και καθαρισμού (όπως μέσα απολύμανσης, σκόνες κ.λπ.), τα αφροδισιακά, τα προϊόντα προωθητικών ενεργειών και το Satisfyer One Night Stand. Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση απόπειρας ανοίγματος ή αποσυναρμολόγησης της συσκευής ή των αξεσουάρ, η εγγύηση ακυρώνεται. Επιπλέον η ισχύς της εγγύησης λήγει σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης ή θέσης σε λειτουργία, ζημιών λόγω ανωτέρας βίας ή φυσικών καταστροφών, ιδιαίτερα μεταξύ άλλων σε πλημμύρες, πυρκαγιές ή ζημιές λόγω παγετού.

2. Έκταση και ενεργοποίηση της εγγύησης

Εάν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου εγγύησης προκύψουν παράπονα και μας γνωστοποιηθούν και αποδειχτούν εγγράφως σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, η παροχή εγγύησης θα πραγματοποιηθεί με αντικατάσταση του προϊόντος από την Triple A Import GmbH. Η απαίτηση παροχής εγγύησης ισχύει μόνο για ζημιές στο ίδιο το αντικείμενο σύμβασης. Αποκλείονται απαιτήσεις για διαφυγόντα κέρδη και αποζημίωση. Για την ενεργοποίηση της εγγύησης πρέπει να τεκμηριωθεί ότι η εγγύηση έχει ακόμα ισχύ κατά τη χρονική στιγμή του αιτήματος. Για το σκοπό αυτό πρέπει να φυλάτε τη γνήσια απόδειξη αγοράς μαζί με τους όρους εγγύησης για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγύησης. Η Triple A Import GmbH διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης μιας επισκευής ή επιβεβαίωσης βάσει της εγγύησης, εάν δεν προσκομιστεί αυτή η απόδειξη. Σε περιπτώσεις εγγύησης να αποστέλλετε το προϊόν μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς στην Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Germany. Θα πρέπει να καταβάλετε τα ταχυδρομικά τέλη. Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση αποστολής εξασφαλίζετε ότι συσκευάζετε το προϊόν με ασφάλεια για τη μεταφορά. Για ακατάλληλη μεταφορά, συσκευασία ή απώλεια σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος, η Triple A Import δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη.

3. Το προϊόν δεν παρουσιάζει περίπτωση εγγύησης

Εάν αποδειχθεί ότι μια βλάβη στο απεσταλμένο προϊόν δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, ο καταναλωτής πρέπει να καλύψει τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε εξόδων εργασίας που προκύπτουν κατά τον έλεγχο του προϊόντος.

4. Ερωτήσεις διευκρίνησης από τη δική σας πλευρά

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το προϊόν σας Satisfyer ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με το χειρισμό ή με μια απαίτηση εγγύησης, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@satisfyer.com.

5. Δωσιδικία και εφαρμοστέο δίκαιο

Το εφαρμοστέο δίκαιο για την παρούσα εγγύηση είναι το Γερμανικό, με αποκλεισμό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (CISG) από την 11η Απριλίου 1980. Τόπος εκπλήρωσης για τις υποχρεώσεις της παρούσας εγγύησης είναι το Bielefeld, Γερμανία. Στο βαθμό που επιτρέπεται το αρμόδιο δικαστήριο βρίσκεται στο Bielefeld, Γερμανία.

Είδατε τελευταία