Съдържание на гаранцията

1. Съдържание на гаранцията

Фирма Triple A Import GmbH дава на крайния клиент гаранция за дефекти в материалите и грешки при изработката съгласно следните изисквания. Краен клиент е всеки потребител, който закупува продукта. Този гаранционен срок възлиза на 15 години и започва с изтичането на законовия гаранционен срок на съответната държава, в която купувачът има постоянен адрес. Евентуални законови права не се засягат от съдържанието на тази гаранция. Гаранцията покрива съставните части, които влияят на функцията на продукта. Тя не покрива външна промяна в резултат на нормална употреба или повреди поради инциденти, злоупотреба или небрежност. Освен това гаранцията не важи при неспазване на указанията за обслужване и монтаж. Евентуално съдържащата се в окомплектовката на доставката батерия е изрично изключена от гаранцията. Освен това от гаранцията са изключени презервативи, лубриканти, масажни масла, препарати за поддръжка и почистване (като препарати за дезинфекция, прахове и др.), афродизиаци, продукти в акция и Satisfyer One Night Stand. Моля, обърнете внимание на това, че при опити за отваряне или разглобяване на уреда или принадлежностите, гаранцията отпада. Освен това, валидността на гаранцията приключва при неправилна инсталация или пускане в експлоатация, повреди поради форсмажор или природни катастрофи, в частност, но без ограничения при повреди от наводнения, пожари или замръзване.

2. Обхват и използване на гаранцията

Ако по време на гаранционния срок възникнат оплаквания и те ни бъдат съобщени и доказани в писмена форма съгласно долупосочените изисквания, тогава се извършва гаранционна услуга под формата на замяна на продукта от фирма Triple A Import GmbH. Правото на предоставяне на гаранционни услуги е налице само за повреди по самия предмет на договора. Изключени са искове за пропусната печалба и възстановяване на щети. За използване на гаранцията трябва да може да се докаже, че гаранцията все още е валидна към момента на заявката. Моля, за целта съхранявайте оригиналната касова бележка заедно с гаранционните условия за периода на гаранцията. Фирма Triple A Import GmbH си запазва правото да откаже гаранционен ремонт или потвърждение на гаранцията, ако това доказателство не може да бъде представено. При гаранционни случаи, моля изпратете продукта заедно с оригиналната касова бележка на Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Германия. Вие трябва да заплатите транспортните разходи. Разходите за изпращане не се възстановяват. Моля, уверете се, че в случай на изпращане по пощата продуктът е опакован сигурно за транспорт. Фирма Triple A Import GmbH не поема гаранция за неправилен транспорт, неправилна опаковка или загуба при обратно изпращане на продукта.

3. За продукта не е налице гаранционен случай

Ако повреда в изпратения продукт се окаже, че не се покрива от гаранцията, тогава потребителят трябва да заплати разходите, включително евентуалните разходи за работа, възникващи за проверката на продукта.

4. ОбратнивъпросиотВашастрана

Ако имате проблеми с Вашия продукт Satisfyer или имате въпроси за обслужването или гаранционен иск, моля свържете се с нас на адрес info@satisfyer.com.

5. Юрисдикцияиприложимоправо

За тази гаранция се прилага немското право, без да важи Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки (CISG) от 11 април 1980 г. Място на изпълнение на задълженията по тази гаранция е Билефелд, Германия. Доколкото е допустимо, мястото на юрисдикция е Билефелд, Германия.

Последно разглеждани