Treść gwarancji

1. Treść gwarancji

Firma Triple A Import GmbH udziela odbiorcy końcowemu produktu gwarancji na wypadek pojawienia się wad w jego materiale lub wykonaniu, zgodnie z następującymi postanowieniami. Odbiorca końcowy to każdy konsument, który dokonuje zakupu produkt. Okres gwarancji wynosi 15 lat i rozpoczyna się wraz z upływem ustawowego okresu gwarancji w kraju zamieszkania kupującego. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na jakiekolwiek prawa ustawowe. Gwarancja dotyczy elementów urządzenia, które wpływają na działanie jego funkcji. Nie obejmuje ona zmian w wyglądzie urządzenia, spowodowanych jego normalnym użytkowaniem lub powstałych wskutek uszkodzenia, niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania. Ponadto, gwarancja traci ważność w przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i montażu. Zaznacza się przy tym, że dołączona do zestawu bateria nie jest objęta gwarancją. Gwarancja nie obejmuje też prezerwatyw, lubrykantów, olejków do masażu, środków pielęgnacyjnych i czyszczących (jak np. środki dezynfekujące, puder itp.), afrodyzjaków, produktów promocyjne oraz urządzenia satisfyer One Night Stand. Należy pamiętać, że każda próba otwarcia lub demontażu urządzenia skutkuje utratą gwarancji. Ponadto gwarancja traci ważność wskutek niewłaściwej instalacji lub niewłaściwego uruchomienia, szkód spowodowanych przez katastrofy naturalne oraz siłę wyższą, w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku powodzi, pożaru i działania mrozu.

2. Zakres i zasady korzystania z gwarancji

Jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego pojawią się roszczenia do reklamacji i zostaną nam przekazanie na piśmie, zgodnie z warunkami przyjętymi w niniejszej umowie, gwarancja zostanie udzielona przez firmę Triple A Import GmbH w formie wymiany produktu na nowy. Roszczenia gwarancyjne mogą dotyczyć jedynie uszkodzeń przedmiotu umowy. Roszczenia nie mogą dotyczyć ewentualnych powiązanych utraty zysków oraz szkód. Aby ubiegać się o spełnienie roszczeń gwarancyjnych, należy uprzednio udowodnić, że nie minął jeszcze okres gwarancyjny. Dlatego zaleca się zachowanie oryginału dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej produktu do wglądu przez cały okres objęty gwarancją. Jeśli nie ma możliwości przedłożenia wyżej wspomnianych dokumentów, firma Triple A Import GmbH zastrzega sobie prawo do odmowy uznania okresu gwarancji oraz dokonania naprawy lub wymiany produktu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych, prosimy o przesłanie produktu wraz z oryginalnym dowodem zakupu na adres Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Niemcy.Koszty przesyłki pokrywa wysyłający. Nie podlegają one zwrotowi. Prosimy o upewnienie się, że produkt został odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Firma Triple A Import GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek transportu, niewłaściwego zapakowania produktu lub zagubienia przesyłki.

3. Produkt nie podlega gwarancji

Jeżeli wada przesłanego produktu nie jest objęta niniejszą gwarancją, konsument jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów, włączając wszystkie koszty pracy, poniesione podczas sprawdzania produktu.

4. Zapytania konsumenta

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące obsługi lub warunków gwarancji produktów typu satysfier lub podczas użytkowania tych produktów pojawią się inne problemy, prosimy o kontakt e-mailowy: info@satisfyer.com.

5. Jurysdykcja i obowiązujące prawo

W niniejszej karcie gwarancyjnej stosuje się prawo niemieckie, z wyjątkiem Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z dnia 11 kwietnia 1980 r. Miejscem wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji jest Bielefeld w Niemczech. Za określony zakres czynności prawnych odpowiada jurysdykcja okręgu Bielefeld w Niemczech.

Ostatnio oglądane