Obsah záruky

1. Obsah záruky

Společnost Triple A Import GmbH na základě následujících ustanovení poskytuje konečnému zákazníkovi záruku na vady materiálu a zpracování. Konečným zákazníkem se rozumí spotřebitel, který zboží zakoupil. Záruční doba činí 15 let a začíná běžet od uplynutí zákonné záruční doby příslušné země, kde má kupující bydliště. Případná zákonná práva nejsou dotčena existencí této záruky. Záruka se vztahuje na součásti, které mají vliv na funkčnost výrobku. Nevztahuje se na vnější změny způsobené běžným opotřebením, ani na škody způsobené nehodou, zneužitím nebo z nedbalosti. Záruka dále neplatí v případě nerespektování pokynů k obsluze a montáži. Záruka se výslovně nevztahuje na akumulátor, je-li součástí dodávky. Kromě toho se záruka nevztahuje na kondomy, lubrikanty, masážní oleje, pečující a čisticí prostředky (dezinfekční prostředky, pudry atp.), afrodiziaka, akční produkty a Satisfyer One Night Stand. Mějte prosím na vědomí, že při pokusu o otevření nebo rozebrání přístroje/příslušenství záruka zaniká. Platnost záruky končí také při neodborné instalaci nebo zprovoznění a při škodách způsobených vyšší mocí nebo přírodními katastrofami, zejména, ale ne výhradně, při povodních, požárech nebo mrazech.

2. Rozsah a využití záruky

Dojde-li během záruční doby k reklamaci a bude-li nám tato skutečnost za níže uvedených podmínek písemně oznámena a prokázána, dojde k poskytnutí záručních služeb tím způsobem, že společnost Triple A Import GmbH zboží vymění za nové. Nárok na poskytnutí záručních služeb je omezen pouze na škody na samotném zboží, které je předmětem smlouvy. Vyloučeny jsou nároky na ušlý zisk a náhradu škody. Pro uplatnění záruky je nutné doložit její platnost v okamžik podání žádosti. Původní doklad o koupi proto po dobu platnosti záruky uchovávejte společně se záručními podmínkami. Společnost Triple A Import GmbH si vyhrazuje právo odmítnout provedení záruční opravy nebo potvrzení záruky, pokud nebude předložen doklad o koupi. V záručním případě zašlete produkt společně s původním dokladem o koupi na adresu Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Germany. Poštovné hradíte vy. Náklady na poštovné se nevrací. Pokud vracíte zboží poštou, ujistěte se prosím, že je bezpečně zabaleno. Za nevhodný způsob přepravy, nevhodné zabalení nebo ztrátu vráceného zboží během přepravy nenese společnost Triple A Import GmbH žádnou odpovědnost.

3. Záruka se nevztahuje na vrácené zboží

Pokud bude zjištěno, že chyba na vráceném zboží není kryta zárukou, má spotřebitel povinnost nést náklady spojené s přezkoumáním zboží, včetně případných pracovních nákladů.

4. Otázky z vaší strany

Pokud máte problémy s výrobkem Satisfyer nebo dotazy týkající se obsluhy či nároku ze záruky, kontaktujte nás na adrese info@satisfyer.com.

5. Soudní příslušnost a rozhodné právo

Tato záruka se řídí německým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) z 11. dubna 1980. Místem plnění závazků vyplývajících z této záruky je Bielefeld, Německo. Je-li to přípustné, je místem řešení sporů Bielefeld, Německo.

Naposledy prohlíženo