Inhoud van de garantie

1. Inhoud van de garantie

Triple A Import GmbH verleent de eindverbruiker overeenkomstig onderstaande bepalingen garantie op materiaal- en verwerkingsfouten. Een eindverbruiker is elke consument die het product aankoopt.

Deze garantieperiode bedraagt 15 jaar en begint met het verstrijken van de wettelijke garantietermijn van het land waarin de koper woonachtig is. Eventuele wettelijke rechten worden door deze garantie niet aangetast. Onder de garantie vallen onderdelen die de werking van het product beïnvloeden. Uiterlijke veranderingen door normaal gebruik of beschadigingen, verkeerd gebruik of onachtzaamheid vallen niet onder de garantie. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie wanneer de gebruiks- of montage-instructies niet zijn nagekomen. Daarnaast is de evt. meegeleverde accu uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie. Bovendien vallen condooms, glijmiddelen, massage-oliën, onderhouds- en reinigingsmiddelen (zoals desinfectiemiddelen, poeders enz.), afrodisiaca, actieproducten en de Satisfyer One Night Stand niet onder de garantie. Wanneer wordt getracht het apparaat of onderdelen te openen of uit elkaar te halen, vervalt de garantie. De garantie vervalt tevens bij ondeskundige installatie of ingebruikname en bij schade als gevolg van overmacht of natuurrampen, met name, maar niet beperkt tot overstroming, brand of vorstschade.

2. Omvang van de garantie en beroep doen op de garantie

Indien u tijdens de garantieperiode klachten heeft en deze overeenkomstig onderstaande voorwaarden ons schriftelijk worden medegedeeld en worden aangetoond, wordt het product in het kader van de garantie vervangen door Triple A Import GmbH. Op het verlenen van garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt bij schade aan het object van de overeenkomst. Het vorderen van winstderving en schadevergoeding is uitgesloten. Om een beroep te doen op de garantie moet kunnen worden aangetoond dat de garantie op het moment van het beklag nog geldig is. Bewaar daarom de originele aankoopbon bij de garantievoorwaarden gedurende de garantietermijn. Triple A Import GmbH behoudt zich het recht voor om een garantiereparatie of een bevestiging van garantie te weigeren indien dit bewijs niet kan worden geleverd. Stuur in het geval van garantie het product samen met de originele aankoopbon naar Terminal 2 Retourenannahme, Triple A Sales GmbH, Fuggerstraße 17, D-33689 Bielefeld, Duitsland. De portokosten zijn voor u. Verzendkosten worden niet vergoed. Zorg ervoor dat het product goed is verpakt, zodat het niet kan beschadigen tijdens het transport. Wanneer een product wordt teruggestuurd, is Triple A Import GmbH niet verantwoordelijk voor ondeskundig transport, een ondeugdelijke verpakking of het zoekraken van het product.

3. Wanneer de garantie niet geldig is

Indien het mankement aan het opgestuurde product niet onder de garantie valt, komen de kosten, inclusief eventuele loonkosten, die zijn ontstaan als gevolg van de controle van het product voor rekening van de consument.

4. Meer informatie

Wanneer u problemen heeft met uw product van Satisfyer, vragen heeft over het gebruik of aanspraak wilt maken op de garantie, kunt u contact met ons opnemen via info@satisfyer.com.

5. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Op deze garantie is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980. Plaats van handeling voor de verplichtingen uit deze garantie is Bielefeld, Duitsland. Voor zover toegestaan is de bevoegde rechtbank Bielefeld, Duitsland.

 

Recent bekeken